Stichting Dominis Providebit

In de tweede helft van 2023 heeft de uit de nalatenschap van wijlen pastoor Crombach gevormde stichting Dominus Providebit bijdragen toegekend voor:

 • De Ouderenvereniging Samen Onderweg
 • Het huiskamerproject
 • De vrouwen van Slenaken (vvS)
 • De Stichting Cultureel Slenaken voor het organiseren van de jaarlijkse kermis en de aanschaf van tent(en)
 • Het bloemkorvenproject
 • Fotowedstrijd (principetoezegging)

Ook voor het komend half jaar kan vanuit de gemeenschap van de voormalige gemeente Slenaken (kern Slenaken met bijbehorende gehuchten) weer een beroep op onze stichting gedaan worden.

Omdat wij het van belang vinden dat onze bijdragen breed binnen de gemeenschap ingezet kunnen worden, roepen wij U op ook doelgroepen, verenigingen en activiteiten, die tot nu toe niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen (bijv. bejaarden, buitenschoolse activiteiten, leefbaarheidsprojecten en dergelijke), onder onze aandacht te brengen.

Verzoeken dienen te beantwoorden aan de door ons daarvoor opgestelde subsidiecriteria, te weten:

 • Het dient te betreffen verzoeken om bijdragen in min of meer algemene belangen, zowel kerkelijk als burgerlijk, zonder dat sprake is van een bijdrage in de reguliere exploitatie of huishouding van de vereniging/organisatie. Het dient dus te gaan om niet voorziene kosten of een bijzondere aanschaf met een gemeenschappelijk belang, zulks ter beoordeling van de stichting. Voor de bekostiging dienen geen of onvoldoende bijdragen van overheidswege of door andere aan te spreken fondsen beschikbaar te zijn;
 • Bijdragen aan verenigingen, organisaties dan wel aan in gezamenlijk verband georganiseerde activiteiten zijn alleen mogelijk voor zover  deze een charitatief, cultureel, maatschappelijk of sociaal doel nastreven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander  ter beoordeling van de stichting. Individuele belangen komen in beginsel niet voor subsidiëring in aanmerking;
 • Voor verzoeken die niet voldoen aan bovengenoemde criteria (bijv. omdat het reguliere uitgavenposten zijn) kan incidenteel een aanmoedigingsprijs toegekend worden, ofwel  vanwege de bijzondere diensten van de vereniging voor de gemeenschap (met name voor de doelgroepen jeugd en ouderen) dan wel uit oogpunt van een evenwichtige verdeling van bijdragen binnen de gemeenschap.
 • Maximaal zal per verzoek niet meer dan € 5000,= bijgedragen worden, tenzij de kosten van de activiteit dermate hoog zijn dat deze de draagkracht van de betreffende vereniging ver te boven gaan. De minimale kosten dienen € 500,= te bedragen, waarbij verder vereist is dat de vereniging /organisatie zelf  een structurele bijdrage ofwel in geld dan wel middels zelfwerkzaamheid verleent, zulks ter beoordeling van het bestuur van de stichting;
 • De aanvrage moet schriftelijk en onderbouwd bij  het secretariaat van de stichting ingediend worden, waarna de stichting in haar eerstvolgende vergadering een besluit neemt. In voorkomende gevallen kan daarbij gevraagd kan worden  achteraf middels overlegde stukken/rekeningen verantwoording af te leggen enniet bestede gelden bij eventuele vooruitbetaling terug te storten;
 • Voor zover de vastgestelde richtlijnen niet dan wel onvoldoende voorzien in het toekennen van een bijdrage dan wel in gevallen dat strikte toepassing van de richtlijnen tot een naar het oordeel van het bestuur onbevredigend besluit leidt, beslist het bestuur naar eigen goeddunken;

Voor de eerste tranche van 2024 dienen verzoeken uiterlijk 1 juli 2024 ingediend te worden bij het secretariaat van de stichting Dominus Providebit,
p/a dhr. W. Crombach, Pesaken 16, 6271 PB Gulpen,
bij voorkeur digitaal naar het emailadres: wielcrombach@hotmail.com

Nadere informatie en advies kunt U inwinnen bij onze adviseur, dhr. Henk van Empel,                                        Kerkdelstraat 6, 6277 NK Slenaken, tel. 06 21211529.

Tenslotte zij nog vermeld dat wij doende zijn een bronzen buste van pastoor Crombach te laten gieten. Het beeld zal op een hardstenen zuil nabij de trap van de kerk geplaatst worden. Het beeld is vervaardigd door dhr. Chris Rutten, sinds een aantal jaren woonachtig in Slenaken.
Het ligt in de bedoeling het beeld feestelijk te laten onthullen op kermiszondag 28 juli a.s. na de processie. Zodra het programma gereed is, zullen wij u daaromtrent nader informeren in de Remigiusbode, deze website (www.onsslenaken.nl) en via perspublicaties. Uiteraard zijn alle (oud)inwoners van Slenaken en bijbehorende gehuchten welkom om deze onthulling en het programma bij te wonen.